chhubon@gmail.com 081-790 -4218

฿0.00 / Hour
฿3,000.00 / Day

เอกสารรับรถ

 • 1 ใบขับขี่ (ส่งทางไลน์)
 • 2 บัตรประชาชน
 • 3 ไฟล์ ไป-กลับ (ส่งทางไลน์)
 • 4 เงินประกันการเช่า 3000 บา หรือ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท แล้วแต่ขนาดรถ

 

เงื่อนไขการเช่ารถ 

 • ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
 • เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง คืนรถเกินเวลา 1 ชม. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 – 200 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 • ใช้รถใช้ได้ในพื้นที่ อุบล ยโส ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ถ้าใช้นอกพื้นที่คิดเพิ่มอีกวันละ 600 บาท
 • เงินประกัน 3000฿- 5,000฿ บาท หรือ 10,000 บาท ตามขนาดรถ
 • 2019
 • ดีเซล
 • เกียร์ออโต้
 • 14 กิโลเมตรต่อลิตร
 • 5 ประตู
 • ไม่จำกัดระยะทางตามสัญญา
 • 7คน
฿0.00
฿3,000.00
 • Avaiable
 • Rent full day: No . Rent Hour: Yes

Booking Form

เอกสารรับรถ

 • 1 ใบขับขี่ (ส่งทางไลน์)
 • 2 บัตรประชาชน
 • 3 ไฟล์ ไป-กลับ (ส่งทางไลน์)
 • 4 เงินประกันการเช่า 3000 บา หรือ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท แล้วแต่ขนาดรถ

 

เงื่อนไขการเช่ารถ 

 • ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
 • เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง คืนรถเกินเวลา 1 ชม. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 – 200 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 • ใช้รถใช้ได้ในพื้นที่ อุบล ยโส ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ถ้าใช้นอกพื้นที่คิดเพิ่มอีกวันละ 600 บาท
 • เงินประกัน 3000฿- 5,000฿ บาท หรือ 10,000 บาท ตามขนาดรถ

Send your requirement to us. We will check email and contact you soon.